+48 22 510 40 10 sklep@2kpartner.pl

CHEMIA BUDOWLANA

KLEJE PRZEMYSŁOWE

Nowoczesne technologie dla Ciebie

Koszyk (0)

Regulamin

Postanowienia Ogólne.

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 2K Partner znajdujący się pod adresem http://sklep.2kpartner.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Właścicielem serwisu jest firma 2K Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem
03-787 Warszawa, ul. Zabraniecka 37/41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490054, o numerze NIP 5242765269, Regon 147014241, dalej zwana Sprzedającym. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000 zł.

3.    Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

4.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy 2K Partner znajdujący się pod adresem http://sklep.2kpartner.pl

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Kupującym - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego pełnoletnią osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

5.    Wszelkie spory wynikające z interpretacji i stosowania zapisów niniejszego regulaminu Sprzedający i Kupujący zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać w sposób polubowny z zachowaniem dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad dobrej wiary.

§ 1 Określenie zakresu działalności.

1.    Serwis umożliwia sprzedaż detaliczną oferowanych produktów, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zdjęcia produktów wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”. W przypadku zarejestrowanych Kupujących, wszystkie opcje zakupowe są dostępne po zalogowaniu.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1.    Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 20.0 lub nowsze, Opera wersja 12.0 lub nowsze, Chrome wersja 26.0 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8.0 lub nowsze Safari wersja 7.1 lub nowsze. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1280x800 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu i należy je wyłączyć.

2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.

1.    Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z udostępnionymi na stronie serwisu zakładkami dotyczącymi warunków dostawy towarów i warunków płatności, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.    Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w walucie polskiej PLN.

3.    Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.

4.    Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

a/wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu;

b/telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie Sklepu;

c/mailowo - wysyłając maila na adres podany w zakładce Kontakt -> adres e-mail.

5.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego i otrzymaniu mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia.

6.    Kupujący przy składaniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, za pomocą których możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

7.    Złożone zamówienie jest potwierdzane drogą mailową, w przypadku ustaleń cen transportu również drogą telefoniczną.

8.    W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

9.    Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.

10.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17-tej oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

11.  Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

12.  Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia lub mailu należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dokument sprzedaży, paragon lub faktura VAT, stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy kupna sprzedaży.

13.  Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, w wybranej przez Kupującego opcji, na podany przez Kupującego adres dostawy. Kupujący może także odebrać towar osobiście w siedzibie firmy.

14.  W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu

15.  W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty wydania towaru, będącego przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności towaru z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

16.  Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

17.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego: sklep@2kpartner.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Sprzedającego pod adresem http://sklep.2kpartner.pl/formularz. Pouczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sprzedającego pod adresem http://sklep.2kpartner.pl/pouczenie. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Konsumenta w sposób dostateczny.

18.  Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez Konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

19.  Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem ust. 23 niniejszego paragrafu.

20.  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

21.  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22.  Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

23.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

24.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów wykonywanych na zamówienie. Ich właściwości (np. barwienie na określony kolor) są każdorazowo określane przez Kupującego. Na tej podstawie są realizowane zindywidualizowane zamówienia. W takim przypadku, Kupującemu zgodnie z postanowieniami pkt.16 § 3 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt. 17 § 3 Regulaminu.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1.    W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@2kpartner.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu:
2K Partner sp. z o.o., ul. Zabraniecka 37/41, 03-787 Warszawa.

2.    Podczas odbioru towaru dostarczonego przez firmę kurierską, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący powinien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie pisemnego zgłoszenia, zawierającego dokumentację szkody.

3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a/imię i nazwisko,

b/adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu),

c/przedmiot reklamacji,

d/przyczynę reklamacji,

e/żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi,

f/podpis (reklamacji składanej pocztą).

4.    Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy odesłać na koszt Sprzedającego pod adres: 2K Partner Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 37/41 03-787 Warszawa.

5.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji i otrzymania reklamowanego towaru.

6.    O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.

7.    W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

8.    W sprawach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 576 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

1.    Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 2K Partner Sp. z o.o. informuje, iż:

Administratorem danych osobowych jest firma 2K Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-787 Warszawa, ul. Zabraniecka 37/41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490054, o numerze NIP 5242765269.

Przedmiotem przetwarzania danych osobowych Kupującego są: imię, nazwisko, numer telefonu, dane adresowe, adres e-mail.

Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby rejestracji w sklepie, rozpatrywania reklamacji, a jeśli Kupujący wyrazi stosowną zgodę – także dla celów przesyłania informacji handlowych, marketingowych.

Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją w sklepie są przetwarzane do czasu usunięcia ich przez Kupującego lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi.

Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub podmiotom udzielającym wsparcia firmie 2K Partner Sp. z o.o. na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

2.   Sprzedający chroni dane osobowe Kupujących. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności.

3.   Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienie Końcowe.

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin.

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 

Do pobrania:
regulamin_sklepu_v1
© Comarch SA 2024. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®
Pliki cookies

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron. W ustawieniach znajdziesz listę pozostałych, których wykorzystanie możesz kontrolować. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź Politykę prywatności.

Wymagane pliki cookies

Są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, dlatego nie wymagają Twojej zgody. Dzięki danym z tych plików możliwe jest poruszanie się po stronach oraz zapewnienie ich funkcjonalności. Służą także do zapewnienia Ci bezpieczeństwa, a także do wykrycia ewentualnych błędów w naszej witrynie.

Analityczne pliki cookies

Informacje z tych plików pozwalają nam na gromadzenie danych analitycznych, które ułatwiają nam poznanie statystyk korzystania z naszej witryny. W efekcie dowiadujemy się, co zmodyfikować i jakie treści rozwijać, aby strona działała jeszcze wydajniej i lepiej odpowiadała Twoim potrzebom. Informacje te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.

Społecznościowe pliki cookies

Te pliki cookies zapewniają dostosowanie treści, które przeglądasz w naszej witrynie, do Twoich zainteresowań. Zapewniają zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności. W efekcie otrzymasz treści, które są lepiej dla Ciebie wyselekcjonowane. Stosujemy również funkcje interaktywne w celu popularyzacji strony z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.

Reklamowe pliki cookies

Obserwujemy, co przeglądasz i o czym czytasz na naszej stronie po to, aby lepiej dopasować do Ciebie wyświetlane reklamy. Dzięki temu my oraz nasi partnerzy wyświetlamy dla Ciebie przede wszystkim te reklamy, które są związane z Twoimi interakcjami z naszą witryną, a także są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.